Adatvédelem

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató – a továbbiakban: “Tájékoztató” – célja az „DriveLine ” (DriveLine Car Bt. székhely: 9012 Győr, Szalvai Mihály utca 46, adószám: 28830793-1-08 – a továbbiakban: “Szolgáltató”/”Adatkezelő” – adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével.

További célja, hogy meghatározza a Szolgáltató által üzemeltetett www.driveline.hu címen elérhető weboldalon – a továbbiakban: “Weboldal” – , valamint Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtás folyamata során kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

1.2. Fenti célok érdekében a Szolgáltató a Weboldalt elérő, böngésző Felhasználó, valamint a szolgáltatást iránt érdeklődő, azt igénybe vevő – továbbiakban: „Érintett”– személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek

1.3. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan Weboldalak tartalmáért, mely Weboldalakat nem a Szolgáltató üzemelteti, de a Weboldalról link mutat oda vagy azokról mutat link a Weboldalra.

1.4. Amennyiben a Tájékoztatóban változás történik vagy frissítésre kerül a DriveLine Car Bt Weboldalán tájékoztatja az Érintettet, hogy naprakész legyen a személyes információk gyűjtésével, használatával és közzétételével kapcsolatos módosításokkal.

1.5. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a Tájékoztatóval kapcsolatosan az info@driveline.hu e-mail címen kérhet felvilágosítást.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: DriveLine Car BT

Székhelye: 9012 Győr, Szalvai Mihály utca 46

Adószáma: 28830793-1-08

Cégjegyzékszáma: 08-06-015196

E-mail címe: info@driveline.hu

3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – „GDPR”)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

4. FOGALMAK

4. FOGALMAK

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetségesadatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz

5. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

5. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

5.1. A Weboldal látogatásával kapcsolatos adatkezelés

A Weboldal személyes adat megadása nélkül is látogatható, azonban azon találhatóak olyan szolgáltatások is, amelyekhez szükséges, hogy az Érintett bizonyos adatokat megadjon.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Adatkezelő kizárja a jogi és anyagi felelősségét abban az esetben is, ha az Érintett az Adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatainak, különösen a nevének, lakcímének vagy e-mail címének pontatlansága, hiányossága, megváltozása, illetve e-mail fiókja üzenet fogadásra alkalmatlan állapota miatt kára származik.

5.2. Ajánlatkérés

A Weboldalon az Érintett az „Ajánlatkérés” menüpontban veheti fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Az adatkezelés célja: válaszadás az Érintett által küldött üzenetekre

A kezelt adatok: név, e-mail cím, az üzenetben esetlegesen közölt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig tart, ezt követően az e-mail törlésre kerül.

5.3. Partnerprogram

A Weboldalon a „Partnerprogram” menüpontban az „DriveLine Car Bt” álláshirdetéseket tesz közzé, melyre az ott megadott e- mailcímen lehet jelentkezni. A munkaerő-felvételhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről a Karrier menüpontnál található „Adatvédelmi tájékoztató álláspályázók részére” nyújt tájékoztatást azon személyek számára, akik az álláshirdetésekre jelentkeznek az önéletrajzuk megküldésével.

5.4. Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag a Érintett gépének felismerésére alkalmas. Személyes információ megadása (pl. név, e-mail cím) nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor az Érintett az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Az Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintett információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Weboldal működése biztosított legyen.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa cookie elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

A cookie-k által megvalósított adatkezelési műveletek az Érintett önkéntes hozzájárulásával valósulnak meg, amelyet

6. EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL ADATKEZELÉSE

6. EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL ADATKEZELÉSE

6.1. A Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel (árajánlat kérése) e-mail útján

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, válaszadás a megküldött üzenetekre

A kezelt adatok: név, e-mail cím, az üzenetben esetlegesen közölt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig tart, ezt követően az e-mail törlésre kerül.

6.2. A Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel (árajánlat kérése) Applikáció útján

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, válaszadás a megküldött Applikáción keresztül

A kezelt adatok: név, telefonszám, az üzenetben esetlegesen közölt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig tart, ezt követően az SMS törlésre kerül.

6.3. A Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel (árajánlat kérése) telefonon keresztül

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, válaszadás

A kezelt adatok: név, telefonszám, a beszélgetés során közölt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig tart, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

6.4. A Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel (árajánlat kérése) egyéb kommunikációs eszközökön keresztül Az Érintett a Szolgáltatóval egyéb kommunikációs platformok igénybevételével is felveheti a kapcsolatot. Ezek a következők: Messenger, WhatsApp, Viber, Gmail Meets, Skype, Microsoft Teams, Zoom, Instagram, Twitter. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, válaszadás

A kezelt adatok: név, telefonszám, a beszélgetés során, illetve az üzenetben közölt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés módja, tárolása: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig tart, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

7. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

7. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

7.1. Ajánlattétel

A Szolgáltató által az Érintett Ajánlatkérésére e-mail útján megküldésre kerül az Ajánlattétel és a hozzá kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentum.

Az adatkezelés célja: a szerződés létrejöttének elősegítése

A kezelt adatok: név, választott szolgáltatás, szolgáltatás napja, szolgáltatás díja, fizetés módja

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama, módja: Amennyiben az Ajánlat elfogadását követően a Vállalkozási szerződés létrejön 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam. Amennyiben az Ajánlat nem kerül elfogadásra a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig.

Az adatok tárolásának módja: elektronikusan

7.2. Vállalkozási szerződés megkötése során történő adatkezelés

Az adatkezelés célja: a szerződés, illetve a szolgáltatás teljesítésének elősegítése

A kezelt adatok: név, személyi igazolvány szám/útlevélszám, lakcím, számlázási cím

Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettségek teljesítése, az Érintett hozzájárulása és az adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelés időtartama, módja: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

Az adatok tárolásának módja: elektronikusan és papíralapon

7.3. Számlázás

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidő alatti megőrzése

A kezelt adatok: számlázási név, ország, irányítószám, település, cím

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam

8. KÖZÖSSÉGI OLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

8. KÖZÖSSÉGI OLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.

A Facebook közösségi portálon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja: a Facebook.com oldalon a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

A kezelt adatok: az Érintett Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve nyilvános profilképe, egyéb adata, az Érintett Facebook oldalon keresztül küldött üzenete, Érintett általi értékelés

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, http://www.facebook.com/about/privacy/.Az Adatkezelő Facebook oldalán képeket is közzétesz az Adatkezelő szolgáltatásairól. Az Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi portálokkal a Facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, az Adatkezelő mindig kikéri az Érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

9. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

9. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

9.1. Weboldal üzemeltető

Az Érintett által megadott adatokhoz csak a Weboldalt üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá és felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Az adatkezelés célja a weboldal működésének biztosítása. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig történik. Az Érintett személy szükség esetén a Weboldal üzemeltetőjét megkeresve kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az Érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Név: Marton Szabolcs EV

Székhely: 9012 Győr, Galgóczi Erzsébet utca 42/7

Adószám: 68463861-1-28

E-mail: martar1994@gmail.com

9.2. Tárhely-szolgáltató

Az Érintett által megadott személyes adatokat a Weboldal működésének biztosítása érdekében a tárhely-szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a tárhely-szolgáltató munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. Az adatkezelés időtartama Weboldal működésének végéig, illetve a Weboldal működtetője és a tárhely-szolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az Érintett szükség esetén a tárhely-szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Név: DomainTank Informatikai Kft.

Székhely: 2151 Fót, Alagi utca 12/B

Adószám: 23753967-2-13

E-mail: ugyfelszolgalat@domaintank.hu

9.3. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás:

Az Érintett személyes adatai a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, www.szamlazz.hu -nak kerül átadásra

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 01-09-303201Adószám: 13421739-2-41E-mail: info@szamlazz.hu

9.4. A számlázással és fizetéssel összefüggő adatok továbbítása

A számlákban feltüntetett adatok a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló, a Szolgáltató részére könyvelést végző Tax Libri Könyvvizsgáló , Könyvelő és Adótanácsadó Kft. Könyvelőiroda (székhely: 9024 Győr, Szent Imre út 16. 1/6) részére kerülnek átadásra.

9.5. Fuvarátadással kapcsolatos tevékenység

A személyszállítási szolgáltatás elvégzéséhez a sofőr részére Megbízási feladatlap kerül átadásra. A Megbízási feladatlapon szereplő adatok a következők: a választott szolgáltatás megnevezése, az utas(ok) neve, személyi igazolvány szám/útlevélszám, a felvétel és leszállítás címe, egyéb tudnivalók. Az adatok kezelésének célja: szerződéses kötelezettségek teljesítése

9.6. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag az Érintett előzetes hozzájárulása esetén hajt végre.

10. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

10. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásunkra jutástól bejelentjük az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk a Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36-1/39-11-400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huWeboldal: www.naih.hu

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS E JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS E JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Az Érintettet személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg.

11.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

11.2. Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai

az Érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár, ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt. legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a fentiekben felsorolt információkról. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

11.3. Az adatok helyesbítéséhez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.4. Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

a személyes adatokat jogellenesen kezelték

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha: az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

11.7. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Érintett hozzájárulása nélkül. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.8. Az Érintett jogainak korlátozása

Az Érintett jelen pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a NAIH-hoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Kérdésed van?

Lépj velünk kapcsolatba, kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre.

Kérdésed van?

Lépj velünk kapcsolatba, kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre.

Kérdésed van?

Lépj velünk kapcsolatba, kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre.